هتل آرمان درگهان قشم /

فاصله هتل تا اماکن مهم شهر قشم

فاصله هتل بازار قدیم درگهان قشم: ۶ دقیقه با ماشین

فاصله هتل بازار بین المللی ستاره قشم: ۶ دقیقه پیاده

فاصله هتل  درگهان قشم: ۲۴ دقیقه با ماشین

بازار قدیم بازار قدیم درگهان قشم: ۲۸ دقیقه با ماشین

فرودگاه جزیره قشم فرودگاه جزیره قشم: ۵۰ دقیقه با ماشین

فرودگاه فرودگاه: ۵۰ دقیقه با ماشین

عمارت کلاه فرنگی بندرعباس عمارت کلاه فرنگی بندرعباس: ۹۴ دقیقه با ماشین

حمام گله داری بندر عباس حمام گله داری بندر عباس: ۹۵ دقیقه با ماشین

 معبد هندوها بندرعباس معبد هندوها بندرعباس: ۹۹ دقیقه با ماشین

ایستگاه راه آهن بندرعباسایستگاه راه آهن بندرعباس: ۱۰۳ دقیقه با ماشین

پایانه مسافربری بندرعباس پایانه مسافربری بندرعباس: ۱۰۶ دقیقه با ماشین

فرودگاه ببن المللی بندرعباس فرودگاه ببن المللی بندرعباس : ۱۱۶ دقیقه با ماشین

 


خدمات هتل

خدمات هتل آرمان درگهان قشم


 

گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو