شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور اصفهانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل کاوه *2 810000 830000 760000 810000 410000
هتل صبا *2 870000 1050000 840000 870000 410000
هتل اصفهان *3 930000 1120000 870000 930000 410000
هتل زهره *3 960000 1230000 940000 960000 410000
پیروزی *4 1180000 1360000 1010000 1180000 410000
هتل کوثر اصفهان *5 1310000 1730000 1260000 1310000 410000
هتل عباسی *5 1480000 2420000 1360000 1480000 410000