شرکت خدمات مسافری همیشه سفراستانبول۳شب پروازاطلسلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحاتتوضیحات
GRAND MILAN BB 3,275,000 2,780,000 2,390,000 ---
SABENA TOPKAPI BB 3,440,000 2,980,000 2,390,000 ---
MAXWELL BB 3,535,000 3,010,000 2,390,000 ---
WHITE MONARCH BB 3,765,000 2,905,000 2,390,000 ---
KERVANSARAY BB 3,830,000 2,945,000 2,390,000 ---
NOVA PLAZA PARK BB 4,095,000 3,005,000 2,390,000 ---
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BB 4,255,000 3,110,000 2,390,000 ---
MARBLE BB 4,095,000 3,030,000 2,390,000 ---
GRAND HALIC BB 4,095,000 3,110,000 2,390,000 ---
TAXIM LOUNGE BB 3,930,000 3,275,000 2,390,000 ---
GREEN PARK TAXIM BB 4,420,000 3,070,000 2,390,000 ---
GRAND OZTANIK BB 4,585,000 3,110,000 2,390,000 ---
MERCURE BOMONTI BB 5,365,000 3,320,000 2,390,000 ---
THE ELYSIUM BB 5,725,000 3,550,000 2,390,000 ---
POINT TAKSIM BB 5,725,000 3,185,000 2,390,000 ---
DIVAN TAXIM BB 6,635,000 3,550,000 2,390,000 ---