شرکت خدمات مسافری همیشه سفراستانبول۳شب پروازاطلسلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیهاتتوضیحات
GRAND MILAN BB 4.245.000 3.600.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
MONOPOL BB 4.700.000 3.715.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
KERVANSARAY BB 4.770.000 3.715.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
WHITE MONARCH BB 4.770.000 3.715.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
MAXWELL BB 4.945.000 3.895.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BB 52.950.000 38.950.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
ETERNO BB 5.295.000 3.890.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
MARBLE BB 5.150.000 4.065.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
BLACK BIRD BB 5.295.000 3.935.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
TAXIM LOUNGE BB 5.120.000 4.650.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
BVS LUSH BB 6.000.000 4.025.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
GRAND OZTANIK BB 6.225.000 4.100.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
MERCURE BOMONTI BB 6.305.000 4.120.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
THE ELYSIUM BB 6.885.000 4.365.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
POINT TAKSIM BB 6.885.000 4.170.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
DIVAN BB 9.210.000 5.045.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---
GRAND HYATT BB 9.050.000 4.230.000 2.790.000 صبحانه
تراسفر
---