اقامتگاه کویری نمکزار کویر سه قلعه /

فاصله (تقریبی) این اقامتگاه تا جاذبه های گردشگری و مکان های مهم

فاصله تا شهر بیرجند –> ۱۶۱ کیلومتر ( ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه )

فاصله تا شهر سرایان –> ۶۲ کیلومتر ( ۱ ساعت و ۷ دقیقه )

فاصله تا فرودگاه بین المللی بیرجند –> ۱۷۰ کیلومتر ( ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه )

فاصله تا ایستگاه راه آهن طبس –> ۲۸۹ کیلومتر ( ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه )

فاصله تاپایانه مسافربری بیرجند –> ۱۶۵ کیلومتر ( ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه )

فاصله تا کویر سه قلعه –> ۱۰۰ متر ( ۲ دقیقه )

فاصله تادریاچه نمک –> ۴۰۰ متر ( ۷ دقیقه )

فاصله تا رصدگاه سه قلعه –> ۷.۱ کیلومتر ( ۱۱ دقیقه )

فاصله تا دق رباط ( دریاچه خشک ) –> ۷.۱ کیلومتر ( ۱۱ دقیقه )

فاصله تا کاروانسرای سرایان –> ۶۱ کیلومتر ( ۱ ساعت و ۵ دقیقه )

فاصله تا قلعه حسن آباد –> ۱۰۲ کیلومتر ( ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه )

 


 

برگشت به منو