ویزای تایلند

ویزای تایلند

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سفارت تایلند

ویزای تایلند

تور شیراز

۱. اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی برای دریافت ویزای تایلند

 الف – مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب – ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

۲. ۴ قطعه عکس ۴*۶ یـا ۴*۳ رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد. (عکس با پاسـپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

اصل و یا کپی واضح از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

اصل گردش حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط بـه زبـان انگلیسـی و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر یـک هفتـه قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکـی A4 باشـد.

 الف – حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

 ب – گواهـی تمکـن بـه زبـان انگلیسـی بـرای سـپرده هـای بانکـی بـه همـراه گـردش سـه ماهـه سـود بـه زبـان انگلیسـی از طـرف بانـک، همـراه بـا مهـر شـعبه و امضـاء بانـک

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد.

*تکمیل فرم مشخصات فردی

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانتهـای بیشـتر متعاقبـا اعلام میگردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4  دارند.

* لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویزای تایلند  الزامـی میباشـد.

 

تور چابهار

برگشت به منو