شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چابهارلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت
هتل سپیده
صبحانه 1.260.000 1.060.000 1.090.000 780.000 بلوار امام خمینی
هتل ونوس
صبحانه 1.340.000 1.160.000 1.210.000 780.000 خیابان فردوسی
هتل آذین
صبحانه 1.400.000 1.190.000 1.250.000 780.000 انتهای بلوار قدس
هتل شاهان
صبحانه 1.490.000 1.200.000 1.260.000 780.000 خیابان مولوی
هتل فردوس
صبحانه 1.600.000 1.230.000 1.320.000 780.000 منطقه ازاد تجاری صنعتی
هتل لاله
صبحانه 1.600.000 1.280.000 1.340.000 780.000 روبروی پارک الغدیر
هتل لیپار
صبحانه 2.220.000 1.550.000 1.720.000 780.000 منطقه آزاد تجاری صنعتی