شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر هوایی تور قشملیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه 820/000 910/000 820/000 820/000 720/000
هتل نخل زرین
با صبحانه 840/000 960/000 820/000 840/000 720/000
هتل ریحان
با صبحانه 960/000 1/180/000 960/000 920/000 720/000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه 1/020/000 1/300/000 1/020/000 1/020/000 720/000
هتل رویال
با صبحانه 950/000 1/160/000 930/000 950/000 720/000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه 990/000 1/240/000 970/000 990/000 720/000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه 1/025/000 1/130/000 990/000 1/025/000 720/000
هتل بهشت
با صبحانه 1/000/000 1/170/000 990/000 1/000/000 720/000
هتل مروارید
با صبحانه 1/035/000 1/260/000 1/035/000 1/035/000 800/000
هتل کیمیا ۳
با صبحانه 1/080/000 1/265/000 1/140/000 1/080/000 800/000
هتل سما ۱
با صبحانه 1/120/000 1/290/000 1/130/000 1/120/000 800/000
هتل فولتون
با صبحانه 1/320/000 1/710/000 1/280/000 1/320/000 800/000