شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر هوایی تور قشملیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه 840/000 970/000 830/000 840/000 650/000
هتل آرمان درگهان
با صبحانه 850/000 1/010/000 850/000 850/000 650/000
هتل نخل زرین
با صبحانه 860/000 1/120/000 850/000 860/000 650/000
ژنو پارک با صبحانه 910/000 1/120/000 900/000 910/000 650/000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه 920/000 1/150/000 880/000 920/000 650/000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه 1/040/000 1/380/000 980/000 1/040/000 650/000
هتل رویال
با صبحانه 1/050/000 1/410/000 940/000 1/050/000 650/000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه 1/070/000 1/440/000 980/000 1/070/000 650/000
هتل شمس با صبحانه 1/090/000 1/420/000 1/090/000 1/090/000 650/000
هتل آتامان
با صبحانه 1/290/000 1/850/000 1/190/000 1/2940/000 650/000
هتل آرتا با صبحانه 1/320/000 1/950/000 1/210/000 1/320/000 650/000