شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر هوایی تور قشملیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه 930/000 1/020/000 920/000 930/000 840/000
هتل نخل زرین
با صبحانه 940/000 1/010/000 925/000 940/000 840/000
هتل ریحان
با صبحانه 1/000/000 2/020/000 1/000/000 1/000/000 840/000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه 1/010/000 1/110/000 985/000 1/010/000 840/000
هتل رویال
با صبحانه 1/025/000 1/170/000 1/010/000 1/025/000 840/000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه 1/030/000 1/180/000 1/010/000 1/030/000 840/000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه 1/060/000 1/170/000 1/025/000 1/060/000 840/000
هتل بهشت
با صبحانه 1/035/000 1/210/000 1/025/000 1/035/000 840/000
هتل مروارید
با صبحانه 1/075/000 1/200/000 1/075/000 1/075/000 840/000
هتل کیمیا ۳
با صبحانه 1/120/000 1/305/000 1/180/000 1/120/000 840/000
هتل سما ۱
با صبحانه 1/125/000 1/330/000 1/125/000 1/125/000 840/000
هتل فولتون
با صبحانه 1/360/000 1/750/000 1/320/000 1/360/000 840/000