شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر تور کیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
فانوس صبحانه 860,000 1,160,000 830,000 860,000 520,000
سوئیت ارم کیش
صبحانه 1,020,000 1,490,000 930,000 1,020,000 520,000
هتل گراند کیش
صبحانه 1,390,000 2,240,000 1,170,000 1,390,000 520,000
هتل ارم بزرگ کیش
صبحانه 1,310,000 2,070,000 1,180,000 1,310,000 520,000
هتل صدف کیش
صبحانه 1,760,000 2,750,000 1,420,000 1,760,000 520,000
هتل شایگان کیش
صبحانه 2,140,000 3,740,000 1,770,000 2,140,000 520,000
هتل لیلیوم کیش
صبحانه 1,940,000 3,340,000 1,620,000 1,940,000 520,000