شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور استانبول با پرواز ماهانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت---
Reydel *3 3.290.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
Grand Milan
*3 3.350.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
Maxwell *4 3.550.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
taxim terrace *4 3.650.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
All Inn
*3 3.750.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
Tamara *3 3.750.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
Grand Halic *4 4.050.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---
Cartoon *4 4.250.000 تماس بگیرید تماس بگیرید 2.550.000 ---