شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور شیرازلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه وخدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل لطفعلی خان
با صبحانه 990,000 1,140,000 980,000 990,000 630,000
هتل ارم
با صبحانه 1,120,000 1,220,000 1,080,000 1,120,000 630,000
هتل ستارگان
با صبحانه 1,290,000 1,830,000 1,310,000 1,290,000 630,000
هتل آریو برزن
با صبحانه 1,240,000 1,410,000 1,180,000 1,240,000 630,000
هتل الیزه
با صبحانه 1,330,000 1,580,000 1,380,000 1,330,000 630,000
هتل چمران
با صبحانه 1,360,000 1,650,000 1,310,000 1,360,000 630,000
هتل پارس
با صبحانه 1,360,000 1,540,000 1,280,000 1,360,000 630,000
هتل زندیه
با صبحانه 1,590,000 1,860,000 1,870,000 1,590,000 630,000