شرکت خدمات مسافری همیشه سفربلغارستان با پرواز ماهانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دوتختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتایپ اتاق
Palma Hotel 3* ۷,۸۴۵,۰۰۰ ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room
Perla Hotel 3* ۸,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۰۴۵,۰۰۰ Standard Room
Perla Hotel 3* ۹,۸۴۵,۰۰۰ ۱۱,۴۴۵,۰۰۰ ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۰۴۵,۰۰۰ Standard Room
Bonita Hotel 3* ۸,۴۴۵,۰۰۰ ۱۰,۴۴۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room
Bonita Hotel 3* ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰ Standard Room
Perunika Hotel 3* ۸,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room
Shipka Hotel 4* ۹,۱۹۵,۰۰۰ ۱۱,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room Park View
Blue Sky 3* ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ N/A ۶,۸۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Large Room
Central Hotel 4* ۱۰,۳۴۵,۰۰۰ ۱۲,۹۹۵,۰۰۰ ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Sea View
Lilia Hotel 4* ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ ۱۴,۷۴۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room Park View
Lilia Hotel 4* ۱۲,۷۴۵,۰۰۰ ۱۶,۹۹۵,۰۰۰ ۸,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۴۴۵,۰۰۰ Standard Room Park View
Palm Beach Hotel 4* ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱۳,۳۴۵,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room - دارای ساحل اختصاصی
Hotel Royal 4* ۱۱,۸۴۵,۰۰۰ ۱۵,۵۴۵,۰۰۰ ۷,۶۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room Park View
Atlas Hotel 4* ۱۱,۹۴۵,۰۰۰ ۱۶,۱۹۵,۰۰۰ ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room
smartline Arena Mar 4* ۱۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ ۷,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ STD
Hotel Admiral 5* ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۶,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room Sea View
Hotel Admiral 5* ۱۴,۰۹۵,۰۰۰ ۱۸,۵۹۵,۰۰۰ ۸,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۱۴۵,۰۰۰ Standard Room - صبحانه و شام
Astera Hotel & Spa 4* ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ ۱۹,۴۹۵,۰۰۰ ۸,۸۴۵,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰ Standard Room - دارای ساحل اختصاصی
Azalia Hotel Balneo & SPA 4* ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ ۲۱,۳۴۵,۰۰۰ ۸,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room
Kaliakra Palace 4* ۱۴,۷۴۵,۰۰۰ ۱۹,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰ Standard Room Park View
Melia Grand Hermitage 5* ۱۵,۷۹۵,۰۰۰ ۲۱,۷۴۵,۰۰۰ ۹,۶۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Park View
Melia Grand Hermitage 5* ۱۶,۴۴۵,۰۰۰ ۲۲,۴۴۵,۰۰۰ ۹,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Sea View
Astor Garden Hotel 5* ۱۵,۹۴۵,۰۰۰ ۲۱,۳۴۵,۰۰۰ ۹,۶۵۹,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰ Standard Room Park View