شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چین (پکن، شانگهای)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ برگزاری
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4890000 تومان
670$+
4890000 تومان
940$+
4390000 تومان
670$+
4390000 تومان
405$+
6 - 14 اردیبهشت
26APR - 4MAY
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6790000 تومان
620$+
6790000 تومان
890$+
10.990.000 10.490.000 13 - 21 اردیبهشت
3MAY - 11MAY
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 5090000 تومان
620$+
5090000 تومان
890$+
6290000 تومان
620$+
6290000 تومان
355$+
20 - 28 اردیبهشت
10MAY - 18MAY
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4590000 تومان
620$+
4590000 تومان
890$+
4090000 تومان
620$+
4090000 تومان
355$+
27 اردیبهشت - 4 خرداد
17MAY - 25MAY
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4690000 تومان
670$+
4690000 تومان
890$+
4190000 تومان
670$+
4190000 تومان
405$+
3 - 11 خرداد
24MAY - 1JUN
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4590000 تومان
670$+
4590000 تومان
890$+
4090000 تومان
670$+
4090000 تومان
670$+
10 - 18 خرداد
31MAY - 8JUN
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4590000 تومان
670$+
4590000 تومان
890$+
4090000 تومان
670$+
4090000 تومان
670$+
17 - 25 خرداد
7JUN - 15JUN
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4690000 تومان
670$+
4690000 تومان
890$+
4190000 تومان
670$+
4190000 تومان
405$+
24 خرداد - 1 تیر
14JUN - 22JUN
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4590000 تومان
670$+
4590000 تومان
890$+
4090000 تومان
670$+
4090000 تومان
405$+
31 خرداد - 8 تیر
21JUN - 29JUN
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 4590000 تومان
670$+
4590000 تومان
890$+
4090000 تومان
670$+
4090000 تومان
405$+
7 - 15 تیر
28JUN - 6JUL
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 5690000 تومان
670$+
5690000 تومان
890$+
5190000 تومان
670$+
5190000 تومان
405$+
14 - 22 تیر
5JUL - 13JUL