شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چین (پکن، شانگهای)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ برگزاری
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6890000 تومان
630$+
6890000 تومان
900$+
5290000 تومان
630$+
5290000 تومان
400$+
8 - 16 آذر
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6390000 تومان
580$+
6390000 تومان
850$+
4790000 تومان
580$+
4790000 تومان
350$+
15 - 23 آذر
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6390000 تومان
580$+
6390000 تومان
850$+
4790000 تومان
580$+
4790000 تومان
350$+
22 - 30 آذر
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6390000 تومان
580$+
6390000 تومان
850$+
4790000 تومان
580$+
4790000 تومان
350$+
29 آذر - 7 دی