شرکت خدمات مسافری همیشه سفر



فرانسه پاییز ایران ایر



لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد زیر دو سالزمان برگزاری
۴ ستاره
BB ۱۴۹۰ یورو + ۴/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۶۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۴۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۴۹۰/۰۰۰ تومان از ۲۹ شهریور هر جمعه