شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور روسیه (پرواز ایرفلوت)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلاتاق دوتختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ حرکت
MEININGER

COSMOS CLUB
3*

4*
11.290.000 14.099.000 10.290.000 6.890.000 6شهریور
CATHERINE ART

ASTRUS
4*

4*
11.890.000 15.290.000 10.890.000 6.890.000 6شهریور
FONTANKA

COSMOS CLUB
3*

4*
10.990.000 13.890.000 9.990.000 6.890.000 7شهریور
PARK KRESTOVSKIY

COSMOS CLUB
4*

4*
11.590.000 15.390.000 9.990.000 6.890.000 8شهریور
CATHERINE ART

ASTRUS
3*

4*
12.490.000 15.390.000 11.890.000 6.890.000 13شهریور
MEININGER

COSMOS CLUB
4*

4*
11.790.000 14.390.000 11.090.000 6.890.000 13شهریور
A-FONTANKA

SALUT
4*

4*
11.990.000 14.490.000 10.990.000 6.890.000 15شهریور
PARK KRESTOVSKIY

COSMOS CLUB
3*

4*
12.290.000 15.600.000 10.990.000 6.890.000 15شهریور
MEINNGER

ASTRUS
4*

4*
11.290.000 13.890.000 10.590.000 6.890.000 20شهریور
PARK KRESTOVSKIY

COSMOS CLUB
4*

4*
11.790.000 15.100.000 10.490.000 6.890.000 21شهریور