شرکت خدمات مسافری همیشه سفرنمایشگاه پاییزه گوانگجو 2019لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل فازاقامتسفرهر نفر اتاق دو تختههر نفر اتاق یک تختهتوضیحات
*CAVAN 5 1 7 شب گوانجو 14.600.000 18.200.000 ---
*CAVAN 5 1 5 شب گوانجو 15.200.000 18.100.000 ---
CAVAN *5

1+2 9 شب

گوانجو
15.700.000 19.100.000 ---
*CAVAN 5 1+2 8 شب گوانجو 14.900.000 18.750.000 ---
CAVAN *5
Century plaza *4
CAVAN *5
1+2 3 شب
2 شب
7 شب
گوانجو
شنزن
گوانجو
16.900.000 23.700.000 ---
*CAVAN 5 2 7 شب
گوانجو 14.300.000 17.550.000 ---
*CAVAN 5 2 7 شب
گوانجو 13.950.000 16.700.000 ---
CAVAN *5
3 7 شب گوانجو
12.950.000 15.400.000 ---
*CAVAN 5 3 7 شب
گوانجو 12.650.000 15.150.000 ---