شرکت خدمات مسافری همیشه سفرنمایشگاه بهاره گوانگجو 2019لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل فازاقامتسفرهر نفر اتاق دو تختههر نفر اتاق یک تختهتوضیحات
*CAVAN 5 1 7 شب گوانجو 12.900.000 17.200.000 ---
*CAVAN 5 1 7 شب گوانجو 13.800.000 17.900.000 ---
CAVAN *5
Century plaza *4
CAVAN *5
1+2 5 شب
2 شب
4 شب
گوانجو
شنزن
گوانجو
17.700.000 24.500.000 ---
*CAVAN 5 1 7 شب گوانجو 13.600.000 17.500.000 ---
CAVAN *5
Century plaza *4
CAVAN *5
1+2 3 شب
2 شب
7 شب
گوانجو
شنزن
گوانجو
16.900.000 23.700.000 ---
*CAVAN 5 2 7 شب
گوانجو 12.800.000 16.600.000 ---
*CAVAN 5 2 7 شب
گوانجو 13.700.000 17.850.000 ---
CAVAN *5
Century plaza *4
CAVAN *5
3+2 4 شب
2 شب
6 شب
گوانجو
شنزن
گوانجو
15.300.000 19.900.000 ---
*CAVAN 5 3 7 شب
گوانجو 11.900.000 14.900.000 ---