شرکت خدمات مسافری همیشه سفرلبنان دی ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدوت تختموقعیت
Legends
BB *3 110$+3.100.000تومان

205$+3.100.000تومان
220$+3.100.000تومان

410$+3.100.000تومان
110$+3.100.000تومان

205$+3.100.000تومان
50$+3.100.000تومان بیروت روشه
Grand Versailles BB *4 125$+3.100.000تومان

250$+3.100.000تومان
250$+3.100.000تومان

500$+3.100.000تومان
125$+3.100.000تومان

250$+3.100.000تومان
50$+3.100.000تومان بیروت الحمراء
W.H
BB *4 140$+3.100.000تومان

290$+3.100.000تومان
280$+3.100.000تومان

580$+3.100.000تومان
-


-
50$+3.100.000تومان بیروت
الحمراء
Ramada Plaza Raoucheh
BB *4 170$+3.100.000تومان

425$+3.100.000تومان
340$+3.100.000تومان

850$+3.100.000تومان
170$+3.100.000تومان

425$+3.100.000تومان
50$+3.100.000تومان بیروت روشه