شرکت خدمات مسافری همیشه سفرلبنان آذر ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدوت تختموقعیت
Legends
BB *3 120$
175$
215$
200$
320$
400$
120$
175$
215$
50$ بیروت روشه
White House
BB *4 125$
185$
225$
210$
330$
410$
120$
180$
220$
50$ بیروت شرقی
Queens Land
BB *4 130$
195$
240$
220$
350$
440$
120$
185$
230$
50$ بیروت
جونیه
W.H
BB *4 150$
240$
300$
250$
430$
550$
140$
230$
290$
50$ بیروت الحمراء
Gems
BB *4 150$
250$
320$
260$
470$
610$
140$
240$
310$
50$ بیروت الحمراء
Elite Hotel & Spa
BB *4 160$
270$
350$
280$
500$
650$
1570$
255$
325$
50$ بیروت روشه
Reston
BB *4 165$
295$
380$
280$
500$
650$
145$
260$
330$
50$ بیروت جونیه
Bel azur Deluxe
BB *4
Top
175$
310$
390$
280$
510$
660$
150$
270$
330$
50$ بیروت جونیه
Ramada Plaza Raoucheh
BB *5 180$
335$
435$
320$
610$
8180$
170$
300$
390$
50$ بیروت روشه
Arjaan Rotana
BB *5 185$
335$
435$
325$
630$
835$
-
-
-
50$ بیروت جونیه
Coral Beach
BB *4 190$
355$
475$
325$
630$
835$
-
-
-
50$ بیروت روشه
Riviera
BB *5 200$
375$
485$
350$
675$
890$
170$
330$
395$
50$ بیروت روشه
Arjaan Rotana Suite
BB *5 220$
405$
525$
380$
760$
1010$
170$
370$
400$
50$ بیروت روشه
Crowne Plaza Alhamra
BB *5 230$
440$
575$
380$
770$
1030$
180$
340$
475$
50$ بیروت الحمراء
Movenpick
BB *5 290$
625$
835$
500$
1070$
1450$
250$
500$
700$
50$ بیروت روشه
Le Royal
BB *5 300$
635$
855$
560$
1230$
1675$
235$
495$
695$
50$ بیروت
Kempinsky
BB *5 305$
635$
865$
550$
1185$
1600$
235$
495$
695$
50$ بیروت روشه
Phoenicia
BB *5 335$
715$
965$
595$
1300$
1775$
260$
565$
765$
50$ مرکز شهر