شرکت خدمات مسافری همیشه سفرلبنان تابستان ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدوت تختموقعیت
Legends
BB *3 150$
190$
240$
195$
305$
400$
150$
190$
240$
50$ بیروت روشه
Queens Land
BB *4 150$
230$
300$
200$
330$
430$
150$
200$
265$
50$ بیروت جونیه
W.H
BB *4 170$
250$
320$
230$
400$
530$
160$
220$
280$
50$ بیروت الحمراء
Madisson
BB *4 180$
280$
360$
220$
380$
500$
160$
240$
310$
50$ بیروت جونیه
Gems
BB *4 186$
300$
380$
260$
480$
640$
160$
250$
320$
50$ بیروت الحمراء
Elite Hotel & Spa
BB *4 195$
315$
415$
290$
550$
740$
170$
275$
375$
50$ بیروت روشه
Reston
BB *4 196$
320$
420$
270$
500$
670$
190$
300$
400$
50$ بیروت جونیه
Ramada Plaza Raoucheh
BB *5 215$
370$
480$
340$
650$
880$
200$
320$
400$
50$ بیروت روشه
Bel azur Deluxe
BB *5 220$
375$
495$
330$
650$
880$
190$
315$
410$
50$ بیروت جونیه
Landcaster Suite & Hotel
BB *4 240$
420$
550$
360$
720$
970$
190$
340$
480$
50$ بیروت روشه
Crowne Plaza Alhamra
BB *5 280$
525$
710$
440$
925$
1265$
230$
425$
610$
50$ بیروت الحمراء
Riviera
BB *5 295$
565$
760$
490$
1050$
1440$
235$
490$
670$
50$ بیروت روشه