• قیمت: ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان + ۱۴۹۰ یورو
  • مدت: ۴شب زوریخ - ۲شب لوسرن
  • تاریخ برگزاری: 1397/04/08
  • دانلود پکیج: دانلود

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
۴ ستاره
۵ ستاره
۱.۹۹۰.۰۰
تومان
۱۲۹۰ یورو
۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو
۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو
۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۵۹۰ یورو